Bengpu hi nikhat anuhmei'n inn amannghak jo. Suntim ahongtluk pha, naikha avon atam jo jarra, katap katap jo. Bengpu num tlosik-sitsik amanhret mak pha, innsunga inve lele jo. Khan naikha atap-tap pha, aludipp inphu det-det kha ahmu jo. "Hiva Khoili hibah aronna, aka tap tap k." atiah, aludipp kha shungthi vang asun khoipek jo. Khavapha, anai kha kathijo."Ee! hibah athok hla a akin'nphut atap a katap." Bengpu'n alati.
 Anuhmei vai ahongtlung jopha, nai khonmo namanje tiah ahei derpha,Bengpu'num, "akhoili kasun maphot pek chun kahoi asak ah kaje jo;tunkatlung lathoi mak" ati.Anuhmei in nai kathijo ti amanhret pha, Bengpu kha arasei jo tak heite tlothei makjo. Ajing kho ahongvar pha, anuhmei in Bengpu hneng khan, "Nai kathi hi vavum sotroh" ati ah,kapher vang akasun jo. Bengpu'n num akadom ma thlan ting kase jo. Hlam ah asena, nai kha akapher anphut ah inson inthla jo. Bengpu thlan atlungpha, thlan khor akhor ah, naikha kapher pumma ava vum jo. Inn ahonle phat ahin, hlam ah naidong inkhat-abeishungah mathoi ekk kasip tlak, akathisa ahmu jo.Amanum, amandon chot ah,"Hiva nai hi, sakem amarukna mihen antajem hlon kae hi." tiah nai kha ahei dalhon jo..